• Informace o svazu

ÚvodInformace o svazu

 

PROHLÁŠENÍ SVAZU MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ

 

Území České republiky je dnes tvořeno z 53 % přírodně znevýhodněnými tzv. ANC oblastmi. Zemědělství v těchto, většinou horských a pohorských regionech, nemůže konkurovat svou produkcí intenzívní zemědělské výrobě úrodným oblastí v tuzemsku i zahraničí. Přesto má na těchto územích zemědělství naprosto nezastupitelnou celospolečenskou roli. Zdaleka již nejde jen o udržení zaměstnanosti, tradiční venkovské krajiny jakožto kvalitního místa k životu, rozvoj turistického ruchu či produkci kvalitních potravin.

V posledních dekádách rychle probíhající klimatická změna projevující se v našich podmínkách prudkými výkyvy počasí, nevyrovnanými srážkami a teplotami, zpochybňuje zavedené přístupy a přivádí do nestability intezivní a jednostranně orientované zemědělské systémy.

Podpora klasické často i ekologické zemědělské výroby v ANC oblastech zahrnující extenzívnější a vyvážené formy hospodaření na travních porostech s pasoucími se býložravci je nejlepší a nejlevnější zárukou udržení půdní úrodnosti a minimálních negativních dopadů na životní prostředí.

Zkušenosti s opouštěním zemědělské půdy v pohraničních oblastech po rozpadu státních statků zcela jasně ukázaly, že tuto veřejnou službu není schopen zajistit nikdo levněji a efektivněji než právě zemědělci svou každodenní činností. Podmínkou ovšem je, že jejich farmy budou životaschopné s takovou rentabilitou, která jim umožní další rozvoj a investice, které přesvědčí nastupující mladou generaci, že má smysl v zemědělství pokračovat.

To se však zatím neděje. Stát si plně ani neuvědomuje hodnotu veřejných statků a v situaci, kdy je schopen uhradit zemědělci z méně příznivých oblastí pouze 57 % státem vypočtené újmy za hospodaření ve ztížených podmínkách, nelze hovořit o skutečné pomoci těmto farmám ve smyslu výše uvedeného. Tím spíše, že jsme vstoupili do období, kdy se zhruba stejnou finanční obálkou podporujeme v LFA o zhruba polovinu vyšší výměry než dříve – nejen trvalé travní porosty, ale i ornou půdu. Kromě toho v nadcházejícím období v novém vymezení vzroste plocha LFA oblastí o dalších 100 tis ha. To vše má za následek pokles sazeb i podpor celkově.

Specifickou stránkou hospodaření v horách a podhorách s nízkou půdní úrodností je velmi omezená možnost manévrovat a vyrovnávat se s výkyvy trhu např. přechodem na jiné komodity. Zejména farmy s velkým podílem travních porostů nemají jinou možnost než chovat býložravce, kteří travní hmotu spásají, a následně prodávat jejich produkci. Tou může být jak prodej vykrmeného skotu, tak vlastní finalizace a prodej masa. Za produkt určený pro trh je nutné považovat i zástavový skot, jenž je dnes nejčastější formou odbytu.

V kontextu těchto věcí nemůžeme souhlasit s tlakem a názory apelujícími na nutnost neustálého zvyšování produkce našich farmářů či dokonce podmiňování výplat podpor intenzifikací produkce ve skrze neprodukčních podmínkách. A to se všemi negativními dopady na životní prostředí, které by tyto snahy přinesly.

Svaz marginálních oblastí proto vyzývá ministerstvo, vládu i všechny odpovědné instituce, aby v rámci přijaté dlouhodobé Strategie českého zemědělství více než v současnosti podpořily důraz na péči o veřejné statky, multifunkční akcent zemědělství a pozitivní působení šetrných forem hospodaření zemědělců v méně příznivých oblastech tohoto státu. 

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura