• Jednací řád

§ 1 Účel

 1. Jednací řád vychází ze stanov Svazu a upravuje způsob svolávání, řízení, rozhodování, vedení záznamů a kontroly závěrů z jednání orgánů Svazu, tj. jmenovitě
  - členského shromáždění
  - revizní komise
  - výboru
  - další náležitosti činnosti Svazu
 2. Řádná a mimořádná zasedání orgánů Svazu (dále jen zasedání) se řídí stejnými ustanoveními jednacího řádu s výjimkou výslovně uvedených odchylek.

§ 2 Jednací a hospodářský rok
Jednací a hospodářský rok Svazu a jeho orgánů trvá od l. ledna do 31. prosince

§ 3 Rejstřík členů

 1. Svaz vede průběžně rejstřík svých řádných a čestných členů.
 2. Rejstřík obsahuje název (jméno) a adresu členské organizace, resp. člena, jméno pověřeného zástupce organizace, datum vzniku členství, datum a důvod zrušení členství a záznam druhu a data změn.

§ 4 Členství ve volených orgánech Svazu a náhrada výdajů

 1. Členové volených orgánů Svazu vykonávají svoji funkci v zásadě jako čestnou. Výbor je oprávněn stanovit určité odškodnění za aktivní účast na akcích orgánů Svazu.
 2. Členové volených orgánů mohou požadovat náhradu skutečných výdajů spojených s výkonem funkce podle obecně závazných předpisů o náhradě cestovních výdajů.
 3. Náhrada cestovních výdajů náleží i externím pracovníkům členských nebo jiných organizací, kteří byli přizváni ke spolupráci, pokud o ni požádají. Výbor může rozhodnout o přiznání zvláštní odměny těmto pracovníkům za úspěšné splnění zadaných úkolů.

§ 5 Programy činnosti

 1. Činnost Svazu se řídí rámcově podle ročních programů, které vycházejí z dlouhodobých programů.
 2. Dlouhodobé a roční programy činnosti zpracovává výbor na podkladě návrhů členů Svazu. Předkládá je revizní komisi spolu s návrhem ročního rozpočtu k posouzení a členskému shromáždění ke schválení.
 3. Operativní změny ročních programů, pokud nejsou v rozporu s jeho celkovým zaměřením, schvaluje výbor Svazu po vyjádření revizní komise.

§ 6 Hospodaření

 1. Hospodaření Svazu vychází z ročních programů činnosti a řídí se ročním rozpočtem. Finanční hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Návrh ročního rozpočtu a roční účetní uzávěrku zpracovává výbor a předkládá je revizní komisi k posouzení a členskému shromáždění ke schválení.
 3. Podklady k posouzení je nutno předložit revizní komisi nejpozději dva týdny před konáním členského shromáždění.
 4. Případné odchylky od schváleného ročního rozpočtu je oprávněn schvalovat v průběhu roku výbor Svazu se souhlasem revizní komise.
 5. Podpisové právo pro styk s finančními ústavy má předseda Svazu a další osoba pověřená výborem Svazu. Pro všechny operace jsou nutné podpisy dvou oprávněných osob.
 6. Předseda je oprávněn schvalovat pokladní operace do částky 10.000,- Kč. Pro výdaje přesahující tuto částku je nezbytný podpis další oprávněné osoby podle odst. 5.

§ 7 Příprava zasedání orgánů Svazu

 1. Přípravu zasedání členského shromáždění a výboru organizuje a zodpovídá za ni předseda Svazu.
 2. Závažné podklady k jednání se zpracovávají zpravidla písemně. Předseda rozhoduje o tom, které podklady budou zaslány předem spolu s pozvánkou k prostudování.
 3. Pro zpracování podkladů využívá předseda odborné pracovníky, odborné komise a další členy orgánů Svazu. Podle potřeby může přizvat i externí pracovníky.
 4. Podklady určené pro členské shromáždění projednává a schvaluje výbor a předkládá revizní komisi.
  Ustanovení odst. 1., 2. a 3. platí přiměřeně i pro přípravu zasedání revizní komise.

§ 8 Řádné zasedání

 1. Předseda Svazu svolává řádné zasedání
  a) členského shromáždění - nejméně jedenkrát ročně
  b) výboru - operativně podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
 2. Předseda revizní komise svolává řádné zasedání komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

§ 9 Mimořádné zasedání

 1. Členové orgánů Svazu se zavazují řešit všechny sporné otázky především jednáním a dohodou. Teprve v případech, kdy jednání nevede k pozitivním výsledkům, je opodstatněný požadavek na svolání mimořádného zasedání příslušného orgánu.
 2. Předseda Svazu je povinen svolat mimořádné zasedání:
  - členského shromáždění - požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů, nebo revizní komise do 6 týdnů po předložení žádosti
  - výboru - požádá-li o to revizní komise nebo nejméně tři členové výboru; do tří týdnů po předložení žádosti.
 3. Předseda revizní komise je povinen svolat mimořádné zasedání komise, požádá-li o to předseda Svazu, nebo nejméně dva členové revizní komise; do tří týdnů po předložení žádosti.
 4. Žádost o svolání mimořádného zasedání musí být předložena písemně s uvedením konkrétního důvodu a podepsána stanoveným počtem členů nebo příslušným předsedou.
 5. Mimořádná zasedání orgánů Svazu mohou projednávat pouze ty otázky, které byly uvedeny jako důvod žádosti o jejich svolání a jsou výslovně uvedeny na pozvánce.
 6. Jsou-li důvodem žádosti o svolání mimořádného zasedání výhrady k činnosti předsedy, pověřuje příslušný orgán řízením tohoto zasedání jiného ze svých členů.

§ 10 Svolání zasedání

 1. Zasedání orgánů Svazu svolává předseda Svazu, popř. předseda revizní komise písemně. Pozvánka obsahuje, kromě časových a místních údajů, i navržený program jednání. Předseda Svazu zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání:
  1. členského shromáždění - nejpozději 14 dní před datem konání všem řádným a čestným členům Svazu
  2. výboru - nejpozději 7 dní před datem konání všem členům výboru a předsedovi revizní komise. Přítomný zástupce revizní komise má poradní hlas.
  3. Předseda revizní komise zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání komise nejpozději dva týdny před datem konání všem členům revizní komise a předsedovi Svazu, který má poradní hlas.

§ 11 Účast na zasedání

 1. Členského shromáždění se zúčastňuje osobně řádný člen Svazu nebo jeho jmenovitě pověřený zástupce. Účast čestných členů je při jednání nezastupitelná.
 2. Zasedání volených orgánů Svazu se zúčastňují jejich členové osobně a jejich účast je nezastupitelná.
 3. Pokud se některý člen nemůže zúčastnit jednání osobně a omluví se, může svoje stanovisko k projednávaným materiálům předložit předsedovi písemně. Taková stanoviska se přednesou při jednání a berou se na vědomí, nemají však povahu platného hlasu při rozhodování.
 4. Pro sledování účastí se připravuje listina přítomných, ve které účastníci stvrzují podpisem svoji přítomnost.

§ 12 Řízení zasedání

 1. Zasedání orgánů Svazu řídí jejich předseda nebo jím pověřený místopředseda. Výjimku tvoří členské shromáždění, jehož řízením může výbor pověřit podle potřeby jiného ze svých členů.

  Předsedající řídí jednání přísně objektivně a demokraticky. Při tom zejména:
  - dbá na dodržení stanoveného pořadu jednání a na jeho plynulý průběh
  - dbá, aby všichni zájemci se mohli vyslovit k projednávaným otázkám
  - neovlivňuje stanoviska ostatních, pokud vyjádří vlastní stanovisko, považuje je za rovnocenné stanovisku ostatních řádných členů
  - dbá, aby členové obdrželi ke svým připomínkám a dotazům kvalifikované vyjádření pokud možno ihned, nebo na nejbližším zasedání
  - je oprávněn přerušit diskutující, pokud se jejich připomínky netýkají projednávané otázky, nebo jsou neúměrně dlouhé a narušují průběh jednání
  - usiluje o dosažení společného stanoviska orgánu
  - řídí hlasování k závažným, nebo sporným otázkám
  - formuluje závěry z jednání pro zápis
  - dává hlasovat o předložených návrzích

§ 13 Rozhodování a jeho závaznost

 1. Orgány Svazu rozhodují o projednávaných otázkách veřejným a nebo tajným hlasováním. Rozhodnutí o způsobu hlasování přísluší danému orgánu.
 2. Rozhodnutí orgánu je platné, jestliže s jeho přijetím souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů. Výjimku tvoří rozhodnutí o zániku Svazu, pro které se dle stanov Svazu vyžaduje 2/3 většina hlasů řádných členů.
 3. Při rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, pro které hlasoval předsedající.
 4. Členové orgánu mají právo požadovat, aby jejich odlišné stanovisko přednesené na zasedání bylo zaznamenáno v zápise o jednání.
 5. Rozhodnutí orgánů, pokud nepřekračují jejich kompetenci vymezenou stanovami, jsou závazná pro všechny členy Svazu.

§ 14 Záznam jednání

 1. O průběhu a výsledcích jednání a rozhodnutích jednotlivých orgánů pořizuje pověřený člen orgánu nejpozději do dvou týdnů zápis.
 2. Zápis obsahuje datum, místo a pořad jednání v souladu s pozvánkou, dohodnuté změny pořadu, údaje o počtu přítomných a nepřítomných členů orgánu a dalších účastníků jednání, stručný a výstižný záznam průběhu diskuse, rozhodnutí o způsobu hlasování a jeho výsledky a plné znění přijatých závěrů, usnesení a úkolů, včetně osob odpovědných za plnění stanovených termínů. Přílohou mohou být projednávané materiály.
 3. Zápis nabývá platnosti podpisem předsedy a ověřovatele. S jeho zněním je nutno seznámit členy orgánu nejpozději na jeho příštím zasedání. Členové volených orgánů se mohou dohodnout i na jiné formě a termínech distribuce zápisů ze svého jednání.
 4. Zápisy ze zasedání orgánů Svazu musí být neprodleně po podpisu postoupeny předsedovi revizní komise.
 5. Zápisy ze zasedání orgánů uchovává předseda, u kterého jsou všem členům Svazu k dispozici k nahlédnutí. Kromě toho informují volené orgány Svazu členské shromáždění o své činnosti a rozhodnutích formou souhrnné roční zprávy.

§ 15 Kontrola usnesení

 1. Revizní komise má právo kontroly plnění úkolů a rozhodnutí všech orgánů Svazu.
 2. Kontrola plnění úkolů je součástí každého zasedání příslušného orgánu, včetně opatření k nápravě.
 3. O výsledcích plnění jednotlivých bodů usnesení, rozhodnutí a jejich kontrole informují předsedové členské shromáždění, popř. výbor.

§ 16 Správní a odborná činnost

 1. Výbor může zmocnit předsedu nebo místopředsedu k uzavření písemné dohody s jinými právnickými a fyzickými osobami o zajišťování některých odborných nebo správních činností pro Svaz.

§ 17 Závaznost a platnost

 1. Tento jednací řád je závazný pro všechny členy Svazu a jeho volené orgány.
 2. Změny a doplňky jednacího řádu lze provést jen po projednání v příslušných orgánech Svazu a po schválení členským shromážděním.
 3. Tento jednací řád byl schválen usnesením členského shromáždění: dne 18. října 2002 a tímto dnem vstupuje v platnost.

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura