• Organizační řád

ÚvodInformace o svazuOrganizační řád

Činnost Svazu marginálních oblastí (dále jen Svaz) je v souladu se Stanovami a Jednacím řádem zabezpečována:

 1. volenými orgány Svazu
 2. jmenovanými složkami Svazu

Volené orgány Svazu

 1. revizní komise
 2. výbor Svazu
 3. předseda Svazu
 4. místopředseda Svazu

Jmenované složky Svazu

 1. odborní pracovníci
 2. odborné komise

  Předmět činnosti, kompetence, práva a povinnosti jednotlivých orgánů Svazu jsou dány Stanovami a Jednacím řádem Svazu.

Odborní pracovníci

Zabezpečují odborné, poradenské a další služby pro členskou základnu Svazu a PK. Ze své funkce jsou přímo odpovědní předsedovi Svazu. Mají především tato práva a povinnosti:

 1. zabezpečují odbornou a poradenskou činnost vyplývající z oprávnění Svazu (vedení účetní evidence, případné vydávání svazových tiskovin, apod.)
 2. plní další úkoly dle pokynů ředitele Svazu.

Odborné komise

 1. Výbor Svazu podle potřeby zřizuje k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise.
 2. Výbor Svazu jmenuje v účelném počtu členy odborných komisí z řad členů a pracovníků členských i nečlenských organizací podle jejich odborného zaměření.

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura