• Stanovy

§1 Název svazu

Oficiální název zní "Svaz marginálních oblastí" a zkratka SMO (dále jen Svaz).

§2 Sídlo svazu

Sídlem svazu je: Školní 92, Horní Police 1, PSČ 471 06

§ 3 Působnost svazu

 1. Oblast působnosti zahrnuje území České republiky.
 2. Oblast působnosti Svazu lze měnit jen se souhlasem členského shromáždění.

§ 4 Účel a předmět činnosti
Účelem Svazu je zejména:

 • sdružování právnických a fyzických osob - zemědělských subjektů a organizací hospodařících v marginálních oblastech či jinak zainteresovaných na prospěchu a rozvoji marginálních oblastí, které se ztotožňují s úkoly, programem a Stanovami Svazu
 • posílení konkurenceschopnosti zemědělství marginálních oblastí ČR v rámci Evropské unie
 • zachování a rozvoj zemědělství v marginálních oblastech s důrazem na jeho nutná specifika
 • podpora pozitivního vnímání multifukční role zemědělství na celostátní úrovni
 • podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství v marginálních oblastech
 • podpora odbytu produkce z marginálních oblastí
 • propagace činnosti členů a regionů marginálních oblastí
 • získávání členy k aktivní účasti na rozvoji zemědělství v marginálních oblastech.

Předmětem činnosti Svazu je zejména:

 1. prosazování společných zájmů členů
 2. řešení problematiky marginálních oblastí
 3. koordinace činnosti organizací sdružujících v rozhodující míře subjekty marginálních oblastí
 4. participace na vytváření koncepce rozvoje marginálních oblastí
 5. spolupráce s:
  - AK ČR, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni
  - ostatními Svazy zainteresovanými na problematice marginálních oblastí, zejména Českým svazem chovatelů masného skotu, Svazem chovatelů ovcí a koz, Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO
  - orgány státní správy a obcí
  - organizacemi výzkumu a vývoje, vzdělávání a výchovy
 6. Pořádat, nebo spolupořádat výstavy, přehlídky, vědecké, osvětové, výchovné akce, propagovat a publikovat výsledky činnosti svazu, organizovat tematické zájezdy a stáže doma i v zahraničí.
 7. Spolupracovat s nevládními zahraničními organizacemi v této oblasti, v odůvodněných případech být členem takovýchto mezinárodních organizací.
 8. Hájit zájmy členů Svazu.
 9. Vyhrazuje si právo vyvíjet vlastní hospodářskou a jinou činnost ke zvýšení míry samofinancovatelnosti Svazu.

§ 5 Právní a hospodářské postavení Svazu

 1. Svaz je dobrovolnou, hospodářsky samostatnou a registrovanou organizací (společenstvím) s právní subjektivitou, zřízenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., případně předpisů jej doplňujících nebo nahrazujících.
 2. Svaz podniká v oblastech souvisejících s účelem a předmětem činnosti na základě příslušných oprávnění, případně může podnikat jako právnická osoba i v jiných oblastech.
 3. Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a závazků členů.
 4. Obchodní a další vztahy mezi členy Svazu navzájem a jednotlivých členů vůči Svazu, pokud nevyplývají ze Stanov a jiných společně přijatých rozhodnutí Svazu, se upravují samostatně, dvou-, popř. vícestrannými smlouvami podle platných právních norem.

§ 6 Druh členství

Členství ve Svazu je řádné a čestné.

 1. Řádnými členy Svazu jsou právnické a fyzické osoby - zemědělské subjekty a organizace hospodařící v marginálních oblastech či jinak zainteresované na prospěchu a rozvoji marginálních oblastí, které se ztotožňují s úkoly, programem a Stanovami Svazu. Každého řádného člena Svazu zastupuje jmenovitě určená osoba, která při rozhodování disponuje jedním hlasem. Řádné členství je nepřevoditelné na jiný právní subjekt.
 2. Čestným členem Svazu se mohou stát osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj zemědělství marginálních oblastí. Čestní členové nemají právo hlasování ani volby.

§ 7 Vznik členství

 1. O vlastním přijetí uchazeče o členství rozhoduje zvolený výbor Svazu na základě písemné přihlášky, která je vyjádřením souhlasu se Stanovami a programem Svazu. Přihláška může být podána v průběhu celého roku. O svém rozhodnutí informuje výbor Svazu písemně uchazeče o členství. Členství vzniká podáním přihlášky.
 2. Návrh na čestné členství podává výbor Svazu a schvaluje jej členské shromáždění Svazu.

§ 8 Zánik členství

 1. Členství může být ukončeno:
  1. dobrovolným vystoupením člena oznámené výboru Svazu písemnou formou
  2. zrušením členství (vyloučením) na základě rozhodnutí členského shromáždění Svazu. Důvodem k vyloučení je závažné nedodržení stanov Svazu a nebo neplacení členských příspěvků.
 2. Příslušné rozhodnutí podle par. § 8, odst. 1 písmeno b.) je konečné a musí být dotčenému členovi sděleno písemně. Při zániku členství se Svaz s bývalým členem finančně vyrovná, je-li na toto vyrovnání oprávněný nárok.

§ 9 Práva členů

 1. Řádný člen Svazu má právo:
  1. podílet se na veškeré činnosti Svazu, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se k veškeré činnosti Svazu a hlasovat při jeho jednáních
  2. užívat majetku a služeb Svazu podle dohodnutých pravidel
  3. volit a být volen do orgánů Svazu, popř. být jmenován do jeho komisí
  4. vznést požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění
 2. Čestný člen Svazu má právo:
  1. podílet se na veškeré činnosti Svazu, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se k veškeré činnosti Svazu, nepodílí se ovšem na majetkové podstatě Svazu
  2. být jmenován do odborných komisí Svazu
  3. nemůže volit ani být volen do výboru Svazu a revizní komise

§10 Povinnosti členů
K základním povinnostem a závazkům řádných a zájmových členů patří zejména:

 1. jednat v duchu stanov, jednacího a organizačního řádu Svazu
 2. hájit zájmy Svazu a všestranně podporovat jeho činnost
 3. prosazovat koncepce a programy schválené Svazem
 4. řádně a včas vyrovnávat svoje finanční a jiné závazky vůči Svazu
 5. podílet se na společných akcích Svazu
 6. účastnit se jednání orgánů Svazu
 7. využívat přednostně služeb Svazu a organizací, které jsou jeho členem

§ 11 Orgány a organizační složky Svazu

 1. Orgány Svazu tvoří:
  - členské shromáždění
  - výbor
  - předseda
  - místopředseda
  - revizní komise
 2. Jmenované organizační složky Svazu
  - odborní pracovníci
  - odborné komise

§12 Členské shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem Svazu je členské shromáždění. Tvoří jej řádní členové Svazu.
 2. Členské shromáždění se schází na řádné zasedání nejméně jedenkrát ročně. Mimořádné zasedání je svoláno tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů Svazu nebo revizní komise Svazu. Členské shromáždění svolává předseda nejpozději 14 dnů před datem konání písemnou formou s uvedením programu jednání.
 3. Členskému shromáždění přísluší zejména:
  1. rozhodnutí o ustavení a zániku Svazu
  2. schválení Stanov, jednacího, organizačního a volebního řádu, jejich změn a povolování výjimek z jednotlivých ustanovení
  3. schvalování programu činnosti, koncepcí, jejich změn a hodnotících zpráv
  4. schvalování výročních zpráv,zpráv výboru o činnosti ,zpráv revizní komise, výsledků hospodaření a návrhu rozpočtu na další období
  5. schvalování výše členských příspěvků pro jednotlivé druhy členství a ostatních zpoplatněných činností Svazu
  6. volí 11-členný výbor Svazu a volí 3-člennou revizní komisi Svazu
  7. hodnocení součinnosti s jinými organizacemi doma i v zahraničí
  8. jmenování čestných členů Svazu
  9. rozhodnutí o zrušení členství
  10. další otázky, které si usnesením vyhradí
  11. v opodstatněných případech má právo na odvolání předsedy a nebo jednotlivých členů výboru

§13 Výbor

 1. Výbor je volený orgán Svazu, organizuje činnost Svazu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskému shromáždění.
 2. Výbor se schází nejméně 4 x ročně. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání i tehdy, požádají-li o to nejméně 3 členové výboru nebo revizní komise.
 3. Do působnosti výboru patří zejména:
  1. vypracovávání dlouhodobých a ročních programů činnosti a příprava rozpočtu Svazu a zabezpečení jejich realizace po schválení členským shromážděním
  2. vypracování ročních zpráv o činnosti a hospodaření
  3. příjímání nových řádných a zájmových členů
  4. vypracování návrhů na čestné členství a na zrušení členství
  5. zřizování a podpora činnosti odborných komisí a dočasných pracovních skupin
  6. vypracování návrhů součinnosti s jinými organizacemi, delegování zástupců do těchto organizací a hodnocení této součinnosti
  7. zřizování, případně rozhodnutí o účasti Svazu v obchodních společnostech nebo jiných organizacích
  8. uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti Svazu
  9. zabezpečování spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
  10. spravování finančních prostředků Svazu a financování jeho činnosti
  11. organizování a podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí
  12. volí a odvolává předsedu
  13. volí a odvolává místopředsedu
  14. na písemný návrh výkonného ředitele schvaluje rozsah (počet pracovníků), pracovní náplň a platové podmínky výkonného aparátu Svazu.

§14 Předseda

 1. Předseda je statutární představitel Svazu volený podle § 13, odst. 3, písmeno l) stanov. Řídí veškerou činnost a jednání Svazu a jeho orgánů a zastupuje Svaz navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření a činnost Svazu v období mezi jednáním výboru.
 2. Předsedu Svazu zastupuje podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředseda, který je jeho statutárním zástupcem.
 3. Předseda je ve své činnosti zodpovědný výboru a členskému shromáždění.
 4. Funkční období předsedy je dvouleté.

§15 Revizní komise

 1. Revizní komise je orgán volený podle § 12 odst. 3, písmeno f), který dohlíží na činnost Svazu a je zodpovědný výhradně členskému shromáždění.
 2. Revizní komise má tři členů a volí si ze svého středu předsedu. Předseda a nebo pověřený zástupce mají právo se zúčastnit jednání výboru Svazu. Člen revizní komise nemůže být současně členem výboru Svazu.
 3. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Její zasedání svolává předseda komise, který je také řídí. Předseda komise je povinen svolat zasedání požádají-li o to nejméně dva členové revizní komise, popř. předseda Svazu.
 4. Revizní komise přísluší:
  1. dohled nad veškerou činností a hospodařením Svazu, jeho orgánů a organizačních složek
  2. zpracovávání ročních hodnotících zpráv pro členské shromáždění
  3. právo na veškeré informace od výboru a předsedy a právo nahlížet do protokolů, zpráv a účetních dokladů
  4. účastnit se spolu s předsedou Svazu nebo jím určeným zástupcem řešení soudních i mimosoudních sporů a případů porušení stanov a zásad spolupráce ze strany členů Svazu
  5. kooptování dalších členů revizní komise do stanoveného počtu, kooptace platí jen do nejbližšího členského shromáždění, kdy musí být nahrazena řádnou volbou.
  6. v opodstatněných důvodech má právo svolat mimořádné členské shromáždění
  7. Revizní komise jako volený orgány Svazu se volí na dobu 4 let.

§16 Odborné komise

 1. Výbor Svazu zřizuje podle potřeby k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise.
 2. Výbor Svazu jmenuje v účelném počtu členy odborných komisí z řad pracovníků členů, členských i nečlenských organizací podle jejich odborného zaměření.

§17 Financování činnosti Svazu, tvorba zdrojů Svazu

Svaz si vytváří pro zajištění své činnosti nezbytné finanční prostředky. K tomu účelu si zřizuje vlastní účet u peněžního ústavu. Finanční zdroje svazu tvoří:

 1. členské příspěvky
 2. zvláštní příspěvky členských organizací
 3. výnosy z pořádaných akcí, popř. vlastní hospodářské činnosti
 4. dary a příspěvky jiných organizací
 5. případné další zdroje.

§ 18 Rozpočet

Hospodaření Svazu se řídí podle rozpočtu schváleného členským shromážděním na kalendářní rok. Rozpočet sestavuje výbor, který dbá na jeho účelnost a hospodárnost ve prospěch Svazu a jeho členů. Výbor může v průběhu roku provádět operativní úpravy rozpočtu. Svaz vede účetnictví podle obecně závazných právních předpisů.

§ 19 Vznik Svazu

Svaz vzniká na ustavujícím členském shromáždění za účasti řádných členů. Svaz se ustavuje na dobu neurčitou.

§ 20 Zánik Svazu

 1. Svaz zanikne, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 všech řádných členů.
 2. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění ve smyslu § 12. odst.1. písmeno b) Zákona č. 83/1990 Sb. v aktualizovaném znění.
 3. Likvidaci Svazu, jeho závazků a majetku provede revizní komise podle obecně závazných právních předpisů.

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura